Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Główną funkcją Parku jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje. Celem, który przyświeca omawianej inicjatywie jest optymalizacja warunków dla transferu i komercjalizacji technologii, rozwoju i urynkowienia nowych produktów. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny wspiera przedsiębiorstwa m.in. poprzez zapewnianie powierzchni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz poprzez oferowanie szeregu usług wspierających ich działalność, m.in. poprzez:

  • ulgi dla innowacyjnych firm na zasadzie pomocy publicznej;
  • usługi doradcze (prawne, biznesowe, marketingowe);
  • pomoc przy ubieganiu się o środki unijne;
  • usługi pomocnicze (organizacyjne, logistyczne, obsługę biurową, szkolenie 
pracowników) dające inwestorom możliwość skoncentrowania się na 
działalności podstawowej;
  • możliwość nawiązania współpracy i wymiany doświadczenia między firmami 
(szczególnie tymi zlokalizowanymi na terenie Parku);
  • transfer technologii;
  • korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Parku;
  • ułatwienie współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi gmin tworzących projekt
  • zapewnienie bazy szkoleniowej dla inicjatyw edukacyjnych firm mających siedzibę w Parku

Cel działania

Celem działania Parku jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Przedstawiona inwestycja koncentruje się wokół zagadnień konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, atrakcyjności inwestycyjnej Sosnowca i regionu, współpracy nauka – biznes oraz wzrostu liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie i gminie. 
Przedsięwzięcie stanowi jeden z istotnych elementów polityki inwestycyjnej Sosnowca zorientowanej na wyrównywanie szans rozwojowych w ujęciu społecznym i gospodarczym. Projekt ukierunkowany jest na pobudzenie gospodarcze i zapobieganie wyłączeniu z procesów wzrostu tego obszaru do tej pory – paradoksalnie – znajdującego się poza głównym nurtem polityki inwestycyjnej, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury służącej polepszeniu jego dostępności, wzrostowi konkurencyjności firm oraz kreowaniu trwałych miejsc pracy.